Home Kinh tế Quản trị CLKD của CTCP thiết bị công nghiệp

Quản trị CLKD của CTCP thiết bị công nghiệp

Quyết định về quy trình công nghệ : Là các quyết định liên quan đến việc thiết kế hệ thống sản xuất sản phẩm, dịch vụ. Đó là các quyết định lựa chọn quy trình công nghệ, phân tích quy trình công nghệ, bố trí nhà xưởng, máy móc, thiết bị, cân đối dây chuyền sản xuất, tổ chức kho tàng, vận chuyển nội bộ.

Quyết định năng lực sản xuất : Xác định mức sản xuất cần thiết cho từng thời kỳ, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường , kế hoạch đầu tư trong dài hạn để phát triển năng lực sản xuất.

Quyết định quản trị nguyên vật liệu : Các quyết định liên quan đến hàng tồn kho, xác định mức độ sẵn sàng phục vụ khách hàng , mức bảa hiểm, cách thức quản trị nguyên vật liệu, mối quan hệ với các nguồn cung cấp.

Quyết định về nguồn nhân lực : Xác định giải pháp phát triển và kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực , cơ cấu nguồn nhân lực, thiết kế công việc, tiêu chuẩn hoá công việc, tổ chức phân công và hợp tác lao động, thiết kế nơi làm việc và phục vụ nơi làm việc.

Quyết định về quản lý chất lượng : Nhằm đảm bảo sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường bao gồm các quyết định về quản trị chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng của nguyên vật liệu, sản phẩm, dịch vụ và các điều kiện sản xuất .

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là căn cứ quan trọng , có ý nghĩa nhất đối với công tác xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm. Tuy nhiên thực tế tại Nhà máy Quy chế II vẫn chưa xây dựng được một chiến lược sản xuất kinh doanh hoàn chỉnh mà mới chỉ dừng lại ở định hướng, ý tưởng , giải pháp mang tính chiến lược.